Дружество без управител | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Дружество без управител

Управителят е лицето, което представлява и ръководи дадено дружество. Това означава, че това лице има право да предприема действия от името и за сметка на дружеството. Тези функции имат и съдружниците, които могат също да вземат решения и да ръководят дружеството посредством общи събрания на собствениците на капитала.  Не може обаче за предприемането на всяко действие на едно работещо търговско дружество да се събират съдружниците и да се съставят протоколни решения. За това тази тяхна воля се представлява от управителя. Това му дава право да взема решения по повод управлението на фирмата, за което носи и отговорностпред съдружниците за действията си.

       Управителят на дадено дружество, съгласно закона може да бъде едновременно и съдружник. Например в едно еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ едноличния собственик на капитала може да действа и като управител. Съответно при повече съдружници /ООД/ може да има повече управители. Няма пречка и ЕООД да има двама или повече управители, както и ООД може да има повече управители отколкото съдружници.

Собствениците на капитала на съответното търговско дружество избират управителя/ите и избират начина на управление. Те могат да отстранят управител от поста му и да назначат друг на негово място. Могат да поставят ограничения на действията му, както и да поставят граници на неговите компетенции. Какво обаче става, ако самия управител поиска да напусне поста си? В закона е предвидена процедура за подобни случаи. Управителят уведомява съдружниците за напускането си, като спази законоустановения срок, в който собствениците на капитала да могат да свикат общо събрание за да изберат нов управител. Интересно е обаче какво става, ако дружеството на практика не функционира. То съществува в търговския регистър, но по една или друга причина не може да свика общо събрание, на което да се вземат решения например за вътрешнофирмени промени? Следователно не може нито да освободи управителя си, нито да избере нов. В такъв случай, ако управителя подаде молба за напускане, в действителност няма да има кой да избере нов и дружеството ще остане без управител.

Може ли едно търговско дружество да остане без управител? Законът не забранява нито на управителя да напусне поста си, нито задължава общото събрание да избере нов. Въпросът е тогава е чисто практичен и функционален. Кой ще получава всички книжа, покани, уведомления, призовки, ревизионни актове и т.н. ? Получава се ситуация, в която дейността на дружеството се забавя и утежнява, а в някои случаи като например при обективна невъзможност за свикване на общо събрание, съответното дружество не може въобще да функционира. Следователно не може да бъде взето решение за например обявяване на годишен финансов отчет, а дори и да може, няма да има управител, който да го подпише. На фирмата се съставя глоба, която обаче няма на кой да бъде връчена. Патовата ситуация може да се реши само, ако всички документи се връчва по реда на чл. 50 ГПК, а дружеството се прекрати по реда на чл. 153, т. 3 ТЗ, но за тази цел прокуратурата трябва да се самосезира, което едва ли би се случило на практика.