Промените от 2012 година при регистрацията на фирми | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Промените от 2012 година при регистрацията на фирми

В началото на 2012 година се приеха редица промени в Закона за Търговския Регистър. Тези обновени процедури и промени касаят регистрацията на нови фирми в България. Като начало са променени съдържанието и вида на самите заявления за регистрация на нови търговски дружества. Променени са и бланките за обявяване на настъпили промени в регистрирани вече фирми. Освен това е изменено и заявлението за публикуване на годишните финансови отчети в Търговския регистър. Финансовите отчети на годишна база вече се обявяват с подаване на отделно заявление наречено Г2. Актуализирана информация относно регистрацията на дружества с ограничена отговорност (ООД / ЕООД) може да бъде намерена по-долу на тази страница.

Регистрирането на дружества с ограничена отговорност (ООД) се извършва от двама или повече съдружници и те си разпределят съответните дялове във фирмата според участието си, а едноличните дружества с ограничена отговорност (ЕООД) се регистрират от едноличен собственик. Като първа стъпка се приема запазването на името на фирмата, което става в Търговския регистър след попълването на заявление и заплащането на държавна такса в размер на 50 лева. Следващата стъпка при регистрирането на дружество с ограничена отговорност в България е изготвянето и подписването на фирмени документи и договори като Дружествен договор и Протокол от общо събрание, където са описани правата и задълженията на съдружниците. Когато се регистрира ЕООД, тогава место Протокол от общо събрание се подписва Протокол за решение на едноличния собственик. Съответно тези документи следва да се изготвят в два екземпляра.

След запазване на името на фирмата и изготвянето на съответните документи за регистрацията, следва да се открие набирателна сметка, което може да бъде сторено във всяка банка. Сметката следва да се открие лично от управителя или от лице, което има съответното пълномощно. За целта, управителят или неговият пълномощник следва да предоставят дружествения договор и протокола от събранието или съответно решението на едноличния собственик. След приетите промени, минималният изискуем капитал за създаването на фирма е 2 лева. От банката следва да предоставят удостоверение за внесен капитал, което съответно трябва да се представи в Търговския Регистър.

Като следваща стъпка в регистрацията на фирма в България следва да се завери декларация за спесимен, което може да стане в кантората на всеки нотариус. В Търговския Регистър следва да се подаде Заявление за вписване съответно за дружество с ограничена отговорност или за едноличен търговец. Освен това заявление се подават още: копие от платежно нареждане за внесена държавна такса, документи за открита набирателна сметка, дружествен договор или учредителен акт за ЕООД, протокол от общо събрание или протокол за решение на едноличния собственик за ЕООД, нотариално заверен спесимен. С пакета документи се подават още две декларации, а именно декларация по чл. 142 от Търговския закон и декларация за липса на задължения. Следва заплащане на държавна такса, която за регистрация на ООД фирма е 160 лева.

След като регистрацията се направи, то следва да се поръча печат на фирмата, да се преобразува набирателната сметка в разплащателна, да се осигури счетоводител, който съответно ще подаде документи за регистрация по ДДС, ако такава е нужна. Счетоводителят следва също да подаде документи за регистрирането на управителя на фирмата в НОИ. Осигуряването може да стане по договор за управление или по договор за самоосигуряване.