Годишен финансов отчет и публикуването му в Търговския Регистър | Firmata.bg – Регистрация на фирма – ВНИМАНИЕ
Свържете се с нас:
0888192888

Услуги

Новини
28/01/2014

Аутсорсингът в България е изключително успешен, като генерира сериозни доходи на международните компании решили да направят такава стъпка. Съгласно изследване [...]

24/01/2014

Тенденцията сред наемателите на офиси в София и в страната като цяло е към търсене на качествена работна среда с [...]

11/01/2014

Ако сте решили да регистрирате фирма в България, може би поглеждате и към офертите за офиси и изчитате информацията в [...]

08/01/2014

Веднъж след като са се справили с регистрирането на фирма в България и са навлезли в детайли относно данъчното облагане [...]

Годишен финансов отчет и публикуването му в Търговския Регистър

Регистрирането на новата ви фирма вече е факт или пък сте се справили с процеса на пререгистрация на съществуващата ви отдавна фирма. Какво следва да знаете и не бива да пропускате? Съгласно новите изисквания, всяка година вие имате задължение да публикувате в Търговския Регистър вашите годишни финансови отчети. Това се отнася за всички дружества, които са регистрирани по Търговския закон, а именно фирми на еднолични търговци (ЕТ), дружества с ограничена отговорност (ООД и ЕООД), акционерни дружества (АД), сдружения (СД) и др. Обръщаме внимание, че съществуват предприятия, които са регистрирани съгласно Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) и те следва да публикуват отчетите си в специализиран интернет сайт или в икономическо печатно издание, а не в Търговския Регистър.

Фирмите, регистрирани или пререгистрирани съгласно новите изисквания в Агенцията по вписванията, следва да публикуват отчетите си за предишната година като спазват специални срокове. Едноличните търговци (ЕТ), които подлежат на така наречения независим финансов одит, са задължени да публикуват отчетите си до края на месец май на следващата година. За Дружествата с ограничена отговорност (ООД и ЕООД) срокът е края на месец юни на следващата година. Всички останали търговци следва да подадат годишните си финансови отчети в срок до края на юли месец на следващата година. Това задължение на фирмите важи всяка година и следва да се спазва. В противен случай се налагат санкции за неизпълнение на задълженията. Глобите, които се налагат на регистрираните фирми, когато не са публикували отчетите си навреме, са съгласно Закона за счетоводството. Те се налагат на управителя на фирмата и са в размер от 200 до 500 лева, както и на самата фирма или предприятие, където са в размер от 500 до 3000 лева. В случай, че има повторно нарушение тази санкция се изисква в двоен размер.

Какъв е реда за самото публикуване на годишните финансови отчети на фирмите? Публикуването на тези годишни финансови отчети става чрез попълване на Заявление за обновяване на актове Г2 и представянето му в Търговския Регистър. Към самото заявление следва да се приложи и копие от годишния финансов отчет в такъв вид, в който е съставен и одобрен от управителите на дружеството. Освен това, този годишен финансов отчет на фирмата следва да е заверен с подпис на управителя, като е написано също „вярно с оригинала“. Освен заявлението следва да се приложи и декларация, подписана от заявителя. Тази декларация е по член 13, алинея 4 от Закона за Търговския Регистър. В случай, че заявителят на документите и приносителят им не са едно и също лице, то приносителят следва да попълни още декларация по член 13, алинея 5 от същия закон, както и да има нотариално заверено писмено пълномощно от заявителя за подаване на годишни финансови отчети. Когато документите се представят от приносител, а не от заявител, то следва Заявлението за обновяване на актовете също да е подписано и нотариално заверено от заявителя. Таксата, която е дължима при обявяването на годишните финансови отчети е в размер на 50 лева. Тази такса не се променя, ако броят на отчетите е по-голям. Търговските дружества от рода на ЕООД, ООД, АД и други следва да приложат към годишния си финансов отчет и решение на Управителния орган за приемане на този отчет, както и решение за покриване на загубите и разпределение на печалбата.